Slovník pojmů

Pojmosloví

Prodávající: Online-olin s.r.o., IČ: 021 60 021, se sídlem Litovelská 2510/12, Šternberk, PSČ: 785 01, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 58125;

Kupující: podnikatel i nepodnikatel, který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

Spotřebitel: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel: každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován za podnikatele se zřetelem k této činnosti. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pokud Kupující uvede v objednávce své IČ nebo DIČ platí pro něj ustanovení těchto VOP vztahujících se na podnikatele.

Seznámení se s VOP: odesláním objednávky nebo jiné poptávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky nebo jiné poptávky.