Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Společnost Online-olin s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Osobní údaje kupujícího (popř. osob jednajících za kupujícího poskytnuté zákazníkem při uzavření smlouvy nebo zaslání objednávky budou zpracovávány pro účel uzavření a plnění smlouvy a pro účel oprávněných zájmů správce, a to po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení po dobu do úplného splnění všech práv a povinností z tohoto smluvního vztahu vzniklých.

Ke zpracování není potřeba souhlas subjektu údajů, neboť ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení se jedná o zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro plnění smlouvy, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení se jedná o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení, mohou být osobní údaje zpracovány rovněž pro účely přímého marketingu, a to až do doby uplatnění námitky podle čl. 21 nařízení. Subjekt údajů má vůči správci právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování.

Správce osobních údajů

Online-olin s.r.o., IČ: 021 60 021, se sídlem Litovelská 2510/12, Šternberk, PSČ: 785 01, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 58125

Kontakt:
Telefon: + 420 583 034 043 
E-mail: info@ol-in.cz
ID DS: e282qk4
Web: www.ol-in.cz

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti smluvního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva kupujícího

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že kupující má právo od správce –získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Kupující má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má kupující právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce –zlikvidovat osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.

Kupující má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má kupující právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány z důvodu plnění smluvního vztahu s kupujícím, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech kupujícího je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)