Všeobecné obchodní podmínky

Online-olin s.r.o., IČ: 021 60 021, se sídlem Litovelská 2510/12, Šternberk, PSČ: 785 01, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 58125

Kontakt:
Telefon: + 420 583 034 043
E-mail: info@ol-in.cz
ID DS:  e282qk4
Web: www.ol-in.cz
bankovní spojení: 3505705309/0800

Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a aplikují se na všechny vztahy vznikající ze smlouvy o koupi zboží včetně dopravy zboží do místa určení, bude-li mezi smluvními stranami doprava zboží sjednána (dále jen „kupní smlouva“) uzavřených mezi společností Online-olin s.r.o., jakožto prodávajícím (dále jen prodávající) a spotřebiteli nebo podnikateli jako kupujícími (dále jen „kupující“).

V případě odlišné úpravy práv a povinností prodávajícího a kupujícího ve smlouvě a těchto VOP mají ustanovení smlouvy přednost. V případě rozporu mezi kupní smlouvou a rámcovou smlouvou (byla-li mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena) má přednost kupní smlouva. V případě rozporu mezi těmito VOP a rámcovou smlouvou má přednost rámcová smlouva.

Všechny dokumenty smlouvy se budou považovat za vzájemně se doplňující a/nebo vysvětlující. V případě konfliktu mezi jednotlivými dokumenty bude výklad dokumentů a pořadí jejich priority následující, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak: 1. kupní smlouva, 2. přílohy ke kupní smlouvě, 3. rámcová smlouva (bude-li uzavřena), 4. tyto VOP.

Obsahuje-li smluvní vztah mezinárodní prvek, řídí se smluvní vztah českým právem s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.

Pojmosloví

Prodávající: Online-olin s.r.o., IČ: 021 60 021, se sídlem Litovelská 2510/12, Šternberk, PSČ: 785 01, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 58125;

Kupující: podnikatel i nepodnikatel, který uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

Spotřebitel: každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatel: každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován za podnikatele se zřetelem k této činnosti. Pro účely ochrany spotřebitele a pro účely ust. § 1963 občanského zákoníku se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popř. osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pokud Kupující uvede v objednávce své IČ nebo DIČ platí pro něj ustanovení těchto VOP vztahujících se na podnikatele.

Seznámení se s VOP: odesláním objednávky nebo jiné poptávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s VOP, včetně sdělení vůči spotřebitelům před uzavřením kupní smlouvy podle těchto VOP a výslovně s nimi souhlasí v jejich znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky nebo jiné poptávky.

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Prodávající Kupujícím sděluje následující informace:

 1. Označení zboží a popis jeho hlavních vlastností je zveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího ol-in.cz. Po kliknutí na název (označení zboží) zboží se zobrazí vlastnosti zboží a cena za konkrétní množství zboží uvedená včetně DPH a bez DPH.
 2. Zboží je možné si vyzvednout osobně přímo v sídle prodávajícího na adrese Litovelská 2510/12, Šternberk, PSČ: 785 01 (areál firmy MALITAS s.r.o.) – dále také jen „sídlo“ nebo „prodejna“.

Dále je možné nechat si zboží prodávajícím doručit na předem dohodnuté místo. V takovém případě nacení prodávající kupujícímu na jeho dotaz cenu dopravy a cenu, která by byla účtována za dopravu sdělí kupujícímu (telefonicky nebo e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím. Pokud kupující cenu dopravy odsouhlasí, doručí prodávající kupujícímu zboží na předem dohodnutou adresu za dohodnutou cenu.

 1. Cena za zboží a případnou dopravu musí být kupujícím prodávajícímu uhrazena před převzetím zboží v sídle prodávajícího nebo bankovním převodem na účet prodávajícího. V případě úhrady zboží bankovním převodem použije kupující číslo objednávky jako variabilní symbol platby. Objednávka bude zpracována a zboží bude kupujícímu doručeno teprve poté, co bude platba za zboží a případnou dopravu uhrazena na náš účet prodávajícího.
 2. Údaje o právech z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv jsou upraveny v těchto VOP v oddílu označeném jako „Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy“, „Právo kupujícího podnikatele odstoupit od smlouvy“, „Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy“, „Práva z vadného plnění“.
 3. Při využití prostředků komunikace na dálku (např. telefon, internet) platí tarify a podmínky poskytovatelů této služby konkrétního Kupujícího. Prodávající neúčtuje Kupujícímu žádné dodatečné náklady na využití těchto komunikačních prostředků.
 4. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2. občanského zákoníku.
 5. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy je k dispozici následujícím odkazu.

Uzavření kupní smlouvy

Objednávka zboží

 1. Veškeré zboží umístěné na internetových stránkách je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2. občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Objednat zboží lze na adrese „ol-in.cz”. Objednávka je vytvořena v okamžiku, kdy kupující po vybrání zboží a vyplnění fakturačních údajů, klikne na tlačítko „objednat”, které je určené k dokončení objednávky. Do té doby může kupující svoji objednávku v košíku libovolně upravovat, včetně způsoby dopravy a platby.
 3. Smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy prodávající kupujícímu objednávku potvrdí (telefonicky nebo e-mailovou adresu).
 4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (výše kupní ceny, množství zboží, náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky.
 5. Je-li u zboží uvedena dodací lhůta, má tato pouze informativní charakter a není pro prodávajícího závazná.
 6. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje předat kupujícímu zakoupené zboží a umožnit mu nabytí vlastnického práva a kupující se zavazuje zboží převzít a uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu.

Poptávka zboží

 1. Některé zboží vystavené na internetových stránkách je zbožím pouze na poptávku. Takové zboží nelze závazně objednat, ale pouze nezávazně poptat.
 2. Nezávazná poptávka je vytvořena vyplněním příslušného poptávacího formuláře, který je k dostání na internetových stránkách prodávajícího. Do formuláře musí kupující uvést své celé jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo.
 3. Po vyplnění formuláře ověří prodávající skladovou dostupnost zboží a zašle kupujícímu prostřednictvím e-mailové adresy, kterou kupující zadal při vyplňování formuláře, potvrzení o přijetí poptávky. Prodávající uvede cenovou nabídku poptávaného zboží a jeho možnosti plnění v termínu, který si kupující zvolil.
 4. Schválí-li kupující cenovou nabídku, zvolí si způsob platby a uzavře s prodávajícím kupní smlouvu.
 5. Smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky (tj. cenové nabídky) ze strany kupujícího, případně až okamžikem úhrady zálohy, vyžaduje-li ji prodávající.
 6. U zboží na poptávku může prodávající vyžadovat přiměřenou zálohovou platbu. O této platbě je kupující zpravidla informován v potvrzení o přijetí poptávky.

Cena zboží a způsoby platby

 1. Cena konkrétního zboží je uvedena s DPH a rovněž bez DPH.
 2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy lze uhradit:
  • hotovostní i bezhotovostní platbou při převzetí v prodejně
  • bankovním převodem na účet prodávajícího
  • vystavením faktury pro platbu předem.
 3. S kupní cenou je kupující povinen prodávajícímu uhradit i smluvené náklady spojené s dodáním a balením zboží.
 4. Zaplatí-li kupující zboží na prodejně při jeho převzetí, ať již hotovostní nebo bezhotovostní platbou, kupní cena je splatná při převzetí zboží.
 5. Vybral-li si kupující platbu zboží bankovním převodem, jako variabilní symbol použije číslo objednávky. Takto zaplacená kupní cena je splatná do 3 dnů od uzavření smlouvy.
 6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 7. Cena zboží na internetových stránkách se může lišit od ceny zboží na prodejně.
 8. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 9. V případě, že se cena v objednávce zobrazí chybně, zejména zobrazí-li se nereálná cena, za což se považuje i cena, která je pod nákupní cenou prodávajícího, vyhrazuje si prodávající právo položku s chybně uvedenou cenou odstranit z objednávky.
 10. Prodávající zašle kupujícímu fakturu na jeho elektronickou adresu.

Výhrada vlastnického práva

 1. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci. Kupující se tak stává vlastníkem až zaplacením kupní ceny.
 2. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího již převzetím věci.

Dodání zboží

 1. Kupujícímu může být zboží doručeno na jím zvolenou dodací adresu v České republice, anebo si může zboží vyzvednout na prodejně osobně.
 2. Doba dodání zboží je závislá na stavu zboží na skladě. Údaje o stavu zboží na skladě najde kupující na internetových stránkách u jednotlivých druhů zboží. Je-li u zboží uvedena doba dodání zboží, má tento údaj pouze informativní charakter a nezavazuje prodávajícího k dodání zboží v uvedeném termínu.
 3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce (dodání na dodací adresu), je kupující povinen si toto zboží na tomto místě převzít, nebo zajistit jeho převzetí jinou osobou.
 5. Kupující je povinen si zboží zkontrolovat při jeho převzetí. Je povinen se přesvědčit o jeho vlastnostech. Je-li obal zboží viditelně poškozen, je kupující povinen převzetí takové zásilky odmítnout.
 6. Prodávající nenese odpovědnost za škodu způsobenou prodlením s dodáním nebo výměnou zboží.
 7. V případě, že je z důvodů způsobených kupujícím, prodávající nucen zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než jaký byl ujednán v objednávce, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady s tímto spojené.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 1. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy.
 2. Je-li předmětem závazku koupě zboží, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne, kdy:
  • spotřebitel nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo
  • poslední kus zboží, objedná-li spotřebitel v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně, nebo
  • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
  • první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.
 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být spotřebitelem odesláno podnikateli ve lhůtě uvedené v odstavci 1 tohoto článku.

Spotřebitel tak může učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu.

 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty- v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,
  • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,
  • o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,
  • o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,
  • uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo
  • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. občanského zákoníku.
 2. Po odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat nebo předat podnikateli zboží, které od něj obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstupuje, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.
 3. Zboží zašle spotřebitel podnikateli na adresu sídla prodávajícho. V případě, že si spotřebitel zboží vyzvedl na prodejně, předá zboží podnikateli po odstoupení od smlouvy opět na této prodejně.
 4. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, jejímž předmětem bylo zboží, které nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, ponese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel.
 5. Spotřebitel je povinen vrátit zboží podnikateli nepoškozené, ve stavu a v hodnotě, ve které jej převzal a včetně veškerého dodaného příslušenství a veškeré dokumentace. Je-li to možné, vrátí zboží také v původním obalu. Pokud spotřebitel nakládá s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, a sníží tím tak hodnotu zboží, odpovídá za toto snížení kupující.
 6. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. Odstoupí-li před uplynutím lhůty 14 dnů spotřebitel od smlouvy o poskytování služeb a plnění již bylo podnikatelem na výslovnou žádost spotřebitele započato, je spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění, které bylo již podnikatelem poskytnuto do okamžiku odstoupení od smlouvy.
 8. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, včetně nákladů na dodání, které od něj na základě smlouvy přijal. Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady na dodání ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Peněžní prostředky vrátí podnikatel spotřebiteli stejným způsobem, jakým je přijal. Jiným způsobem pouze se souhlasem spotřebitele a pouze v případě, že mu tak nevzniknou další náklady. Podnikatel není povinen vrátit peněžní prostředky až do doby, než obdrží od spotřebitele zboží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal, podle toho, co nastane dřív.
 10. Odstoupil-li spotřebitel od smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní.

Právo kupujícího podnikatele odstoupit od smlouvy

Kupující podnikatel má právo od smlouvy odstoupit dle ustanovení občanského zákoníku a z důvodů v tomto zákoně uvedených, není-li v těchto VOP uvedeno jinak, popř. nevyplývá-li z jednání smluvních stran něco jiného.

Právo prodávajícího odstoupit od smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit z důvodu vyprodání zásob objednaného zboží, anebo v případě jeho nedostupnosti. Prodávající je také oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží.
 2. Prodávající může dále od smlouvy odstoupit v případě, že kupující neuhradí řádně a včas sjednanou kupní cenu nebo její část, cenu dopravy nebo její část nebo poruší povinnost převzít objednané zboží.
 3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit také v těch případech, kdy má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy podle těchto Všeobecných obchodních podmínek, a to až do doby převzetí zboží zákazníkem.
 4. Prodávající je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech a způsobem stanovených občanským zákoníkem.

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů) a těmito VOP.
 2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za vady v těchto případech:
  • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
  • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci, u použité věci rovněž opotřebením odpovídajícím míře jejího předchozího užívání
  • je způsobena kupujícím nebo vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem zákazníka či jiné osoby či mechanickým poškozením, nebo vznikla v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, jinými vlivy předepsanému prostředí a je takto přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, anebo to vyplývá z právních předpisů nebo technických norem,
  • zboží, které bylo kupujícím upraveno (aplikací nátěrů, řezáním, stříháním, ohýbáním apod.) a vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
  • přepravou, skladováním nebo používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno, anebo vyplývá z právních předpisů nebo technických norem,
  • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího (např. živelná událost),
  • v případech stanovených zákonem.
 3. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese sídla společnosti prodávajícího: Litovelská 2510/12, Šternberk, PSČ: 785 01, telefonicky na tel. čísle: + 420 583 034 043 či elektronickou poštou na e-mailové adrese: info@ol-in.cz.

Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající a Kupující se zavazují řešit případný spor především dohodou.
 2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@ol-in.cz. Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle Prodávající na elektronickou adresu, ze které spotřebitel stížnost zaslal.
 3. Spotřebitel má právo obrátit se při řešení sporu ze smlouvy o nájmu na příslušný subjekt oprávněný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (ADR), kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Webová adresa České obchodní inspekce je: coi.cz.

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Web: http://www.coi.cz
ID DS: x7cab34
E-mail: adr@coi.cz
E-mail: podatelna@coi.cz

 1. Veškeré spory, které vzniknou na základě nebo v souvislosti s kupní smlouvou, budou řešeny věcně a místně příslušným soudem.
 2. Stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek neúčinným či neplatným, použije se na jeho místo ustanovení nejvíce blížící se smyslu původního ustanovení. Neplatností či neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta účinnost ustanovení dalších.

VOP jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího www.ol-in.cz.

VOP nabývají účinnosti ode dne 17. 5. 2024.